BFI State Associations

BFI State Associations

Andhra Pradesh Assam Bihar Chandigarh Chattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jammu & Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala Maharashtra Madhya Pradesh Odisha Punjab Rajasthan Tamil nadu Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal


Andhra Pradesh (AP)
President : Dr A Narayana Rao
Secretary : Mr PBG Tilak
09849040789
:[email protected]

Assam (AS)
President : Mr. Pabitra Bhusan Deb
Secretary : Mr. Amarendra Sutradhar
9706102544
[email protected]

Bihar (BR)
President : Mr. Amitava Verma
Secretary : Mr. Dilip Kumar Sengupta
9431014640
[email protected]

Chandigarh (CH)
President : Mr. H.S Dhariwal
Secretary : Col. Govinder Singh
9888283837
[email protected]

Chattisgarh (CG)
President : Mr. V.K Chaturvedi
Secretary : Mr. R.D Singh
9425219064
[email protected]

Delhi (DL)
President : Mr. R.R Gupta
Secretary : Mr. R. K Gupta
9811467641
[email protected]

Goa (GA)
President : Mr. Afzal K Jahgirdar
Secretary : Mr. Deon Menzes
8975002710
[email protected]

Gujarat (GJ)
President : Mr. Vijay Ranchan
Secretary : Mr. Dasarath Desai
9898019940
[email protected]

Haryana (HR)
President : Mr. J.D Gupta
Secretary : Mr. Ajay Kadian
9417595030
[email protected]

Himachal Pradesh (HP)
President : Mr. S.S Parmar
Secretary : Mr. Arvind Gupta
9816020030
[email protected]

Jammu & Kashmir (JK)
President : Mr. Adil Shah
Secretary : Mr. Firdous Ah Khan
9419070800
[email protected]

Jharkhand (JH)
President : Mr. Sanjeev Paul
Secretary : Mr. Sanjay Chakraborty
9835146074
[email protected]

Karnataka (KA)
President : S Vaidyanathan
Secretary : Col. SK Sharma
9035418016
[email protected]

Kerala (KL)
President : Mr. Joseph Cherian
Secretary : Mr. S Sree Kumar
9645095750
[email protected]

Maharashtra (MH)
President : Mr. Dipak Poddar
Secretary : Mr. Jitendra Solani
9819958555
[email protected]

Madhya Pradesh (MP)
President : Dr. K.L Bandi
Secretary : Mr. Kashi Nath Poddar
9993024311
[email protected]

Odisha (OR)
President : Mr. R.N Padhi
Secretary : Mr. Sarat Chandra Tripathy
9861432958
[email protected]

Punjab (PB)
President : Mr. K.R Lakhanpal
Secretary : Mr. Kuldip Khanna
9814041728
[email protected]

Rajasthan (RJ)
President : Mr. G.C Jagetia
Secretary : Mr. Keshav Prasad Mathur
9414002021
[email protected]

Tamil nadu (TN)
President : Mrs. Sherien Ryan
Secretary : Mrs. Srihari Verghese
9962055544
[email protected]

Tripura (TR)
President : Mr. Rupak Deb Roy
Secretary : Mr.Mrinmoy Chakrborty
9431020425
tripura_ [email protected]

Uttar Pradesh (UP)
President : Kr. Vijayanand Singh
Secretary : Mr. Santanu Rastogi
9452903526
[email protected]

Uttarakhand (UT)
President : Mr. Arvind Prasad
Secretary : Mr. Ram Prakash Bhatnagar
9897641912
[email protected]

West Bengal (WB)
President : Mr. Mukul Chatterjee
Secretary : Mr. Arijit Guha
9831043331
[email protected]
2014 © Bridge Federation of India
Skip to toolbar